I. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

В курса за „Озеленяване и цветарство“ е включен материал, свързан с биологичните, а също и морфологичните особености на цветята. Също така, ще изучавате основните културни цветя за открити площи – различни видове, за водни площи, цветните култури и дървестно-храстови растения за закрити площи.

Организацията на цветопроизводството, начините на размножаване и агротехниката, грижите за разсадите и културите на постоянно място са други теми, които са включени в теоретичната подготовка от курса.

Предвидена е и практика, чрез която дадения курсист ще трябва да може да разпознава основните видове цветни култури. Добиването на семенни или пък вегетативни материали за размножаването им, подготвянето на почвени смески, както и местата за пикиране, засяване и засаждане, грижи за растенията и др. са част от темите, които са включени като практически занятия в програмата за курса.

При успешно завършване на курса „Озеленяване и цветарство“ ще получите сертификат, според изискванията на НАПОО и ще имате възможност да започнете работа по специалността, благодарение на придобитите знания, практически умения и опит в тази сфера.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваните трябва:

ДА ЗНАЯТ:

ДА МОГАТ :