I. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Придобиване на теоретични знания, практически умения и

професионално-личностни качества за реализация на придобитата професия „Техник на селскостопанска техника”

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваните трябва:

ДА ЗНАЯТ:

ДА МОГАТ :