I. Цел на обучението:

След завършване на професионалното обучение обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

ДА МОЖЕ: