I. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Придобиване на теоретични знания, практически умения ипрофесионално-личностни

качества за реализация на придобитата професия „Техник – животновъд”

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: След завършване на обучението по професията „Техник – животновъд”,

специалност „Говедовъдство”, обучаемите трябва:

ДА ЗНАЯТ:

ДА МОГАТ :